Q&As


MAL UTLEIEKONTRAKT

Her er en MAL på forslag til utleiekontrakt du kan kopiere og redigere slik at den passer for dere:

 

 

LEIEKONTRAKT

 

 

 

(Beregnet på korttidsleie)

 

Mellom

 

(utleier)

 

og

 

(leier)

 

er det i dag inngått følgende leiekontrakt:

 

 

 

1. Leieobjekt

 

Her beskrives hva som leies ut, gjerne med hyttas navn og gnr. og bnr. I tillegg nevnes de ting som følger med, f.eks. båt, osv. Det vil også være naturlig å beskrive hva som IKKE følger med.

 

2. Leieperiode

 

Hytta leies for perioden til

 

3. Leiesum

 

I leie betaler leier kr x , som innbetales til konto x, ved leieforholdets oppstart. I tillegg til leie betaler leie-

 

tager strøm og evt. andre utgifter (spesifiseres).

 

Leiesummen i sin helhet skal betales før leieperioden begynner.

 

4. Leiers plikter

 

Leier skal på egen bekostning sørge for alminnelig forefallende arbeid som plenklipping, raking av løv, rydding av snø, osv.

 

Leier plikter å behandle hytta med aktsomhet og erstatte all skade som skyldes ham selv eller de som benytter hytta.

 

Leier plikter å følge de bruksregler som eventuelt er satt opp for hytta.

 

Leier plikter straks å melde til utleier enhver skade på hytta som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leier sende melding om innen rimelig tid.

 

5. Utleiers plikter

 

Utleier plikter å sørge for at hytta er i forsvarlig stand ved leieforholdets start, samt å sørge for at alle forsikringer er betalt.

 

6. Fremleie

 

Leieobjektet skal kun benyttes av leiers familie, dvs. ektefelle og livsarvinger.

 

Fremleie av leieobjektet er således ikke tillatt. Som fremleie likestilles at enhver som ikke har skrevet under leieavtalen benytter leieobjektet.

 

Ved bruk skal alltid én av leietagerne være til stede.

 

7. Opphør

 

Ved leieforholdets opphør forplikter leier seg til å levere hytta tilbake i rengjort stand og at de øvrige forpliktelser i henhold til kontrakten er utført

 

Videre skal leier sørge for at x (f,eks full bensintank på båten, vedlager og parafintank er fylt opp).

 

Mangler og skader som ikke er utbedret av leier, kan utleier utbedre for leiers regning (se pkt. 4).

 

12. Verneting

 

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen.

 

13. Utkastelse

 

Flytter ikke leietager når leietiden er ute, kan han kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 i Tvfl.

 

Denne leieavtalen er utstedt i 2 - to - eks., ett til hver av partene.

 

 

 

 

 

Sted/dato

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

Utleier Leietager

 

 

 

___________________________________________________

^ Go up